Planering från 2019

Ny inriktning på denna hemsida
Eftersom hemsidan skapades för ett viss syfte (se nedan) som inte längre är aktuellt så avser vi nu att återanvända konceptet OICstress på ett innovativt sätt för utveckling av grundtänket som Stress Medicine AB skapades/bildades för 1991 – erbjuda vetenskapligt och praktiskt individuellt tillämpningsbar biopsykosocial stressmedicinsk verktygslåda både för vetenskapligt, kliniskt och personligt bruk.

Under sommaren 2019 kommer mera info här att presenteras  …

 

Nygammal planering 2018-04-08

Kort bakgrund: 2018-04-08 återstartar tills vidare (!) OICstress.com – var tidigare huvudhemsida för en EU-projektansökan – som vi ansågs vara när få men inte fick. Det var Antonio Martins-Mourao, http://www.londonscientificneurotherapy.com/about_us.html i London och vi (Stress Medicine AB) som var drivande men Erwin Hartsuiker, VD för MindMedia i Holland som var projektägare – av strategiska skäl – som kanske inte var strategiska ”after all”.

Varför återstarta ev.?  Stress utgör t.o.m. ökat problem samtidigt som när jag jobbade med min avhandling 1983-86 så ansågs det vara ett mycket start (!) problem.

1991 tog vi namnet Stress Medicine AB (1989 startade jag med ett AB – TRace AB, alltså spåra – men skulle kanske varit tydligare ”TRace Stress and Learn to Cope …” I vilket fall har kanske just medicin i konstellationen Stress Medicine inte varit helt marknadsförande effektivt – ? förutom några ”saker” till.

Nedan litet förtydligar angående konceptnamnet

OIC står för;

O – observera, om man (a) inte observerar sina stressproblem så kan man göra stressprofilanalys och få dynamiska fakta på bordet. (b) Observerar man så är det symptom som känslor (som ångest, oro, … , hög blodtryck, hjärtrusningar, ..), beteenden (prestation eller överhuvudtaget … ) eller bara difussa obehag,  …

I – identifiera. Avser både att mer tydliggöra sina observationer, vad står de för anser jag och vad tror jag orsaker det jag observerar … Men också identifiera både ”orsaker” och deras ”uttryck” – alltså stressprofiltester – som man kan göra själv (har en hel del där även utan mätsystem) och vad vi psykofysiologiskt stressmedicinsk kompetenta kan göra!

C – står för Change men också See (på engelska betyder både förstå och se – se = både i data men också behandlar vi information vi ser inte bara i occipitalloben utan i våra Limbiska Spatiala system – som ”svarar” för emotioner och stress tillsamman med autonoma nervsystemet.

OBS att det mesta kan vi vanligen GÖRA SJÄLVA – givet vi har utbildning som möjliggör personlig utformning av verktygen och dess användning! I princip så bör vi praktiker/kliniker/kompetenta utgöra coacher för våra elever/studenter/medarbetare/klienter/patienter – alltså (a) utbildning och (b) handledd träning.

Sammanfattning
O – Observera och se skäl och möjligheter

I – identifiera och förtydliga med olika metoder

C – FÖRSTÅ (via utbildning) vad/varför/hur liksom FÖRÄNDRA – med sikte på egeninsatser! Vid behov förstärkta!

Stress definierar jag som (översätter snart): With stress, I here, refer to strain on any system, and dysfunctional stress when such strain not return to steady state (normal) conditions by own means/measures but need/demand/require (a) adjust to a dysfunctional steady state and/or (b) to varying degree demand compensatory support/buffering from other systems, which in turn then is put under strain/stress, which in turn …. Medicine defines as art of/behavioral healing where www.skillsbeforepills.com is the focus as well as the webpage for the below – not ready yet!)

Mer om egenvård (oiC):
Andning – RSA-mönster analys helst enbart vid WS eller kliniskt möte. Inte helt lätt att smidigt hitta en människas komplexa biologiska andningspreferenser utan oroliga pålagringar – i trygg coachning sker det bättre anser jag.  När man identifierat och hittat/kommer ihåg sitt konstruktiva andningsbeteende (inte lätt att ändra vanor – där de korrekta man kännas fel eftersom de inte är del av VANEBETEENDE. När man hittat är FT perfekt som stöd m.m. m.m.

Sedan läggs autosuggestioner på – Absolut personligt identifierade och använda!
Sedan läggs rörelse på …
Sedan ”bild”, positiva minnen (Limbisk härkomst)
SAMT individuellt utveckla effektiv diet – sömnkvalitet och TYSTNAD (frihet från artificiellt ljud, inbyggt i dagliga aktiviteter)!

”SLOGAN” – att formulera bättre -> OICstress utgör alltså en (prototypisk) METOD = förslag till lösning och cStress-biofeedback mätsystem INSTRUMENTEN nödvändiga för en effektiv lösning.

Ovan kan användas i alla (som jag ser det!) sjukdomstillstånd (med direkta eller indirekta effekter) liksom mentala problem (givet ovan kan göra möjligt i 2-VÄGS samspel! Men även för vanlig stress på jobb, hemma och fritid!

Man kan också formulera i termer av
1. Vad är det (som inte är ok)? Där informell eller formell diagnos bygger på effektiv, helst psykofysiologisk enklare screening eller utredning för att (a) observera och identifiera vad som inte är ok men (b) även (!) utgöra utgångspunkt för vad som behöver åtgärdas samt utifrån diagnosen – som är en hypotes (alltid eftersom vi inte besitter absolut kunskap någon av oss oavsett expertis) som vi följer under åtgärdsprocessen (se nedan)
2. För att åstadkomma förändring enligt ovan så behöver vi (a) utveckla egenkunskap och hur den omsätts i praktiska individanpassade (!) åtgärder samt (b) genomföra dessa, med reservationer för att vi behöver modifiera om subjektiva och psykofysiologiska data indikerar detta! Här är intar integrerad biofeedback en central position!
3. Utvärdering är en kombination av 1 och 2 ovan. Kan ske fortlöpande eller efter vissa intervall. Inte bara som vanligen sker – om det sker – före- och eftertester. Den kan göras med olika grad av metodologiska insatser, som ”värst” i termer av iBED, Individuell Biologisk Evidensbaserad Dokumentation – som kan publiceras (singel case design).

Föreslagna prioriteter är

Högt blodtryck http://stressmedicin.se/projekt/hogt-blodtryck/0-tollerans-for-hogt-blodtryck/

ADHD www.adhdfonden.se och www.stressmedcenter.com samt http://stressmedicin.se/projekt/bemastra-stress/bemastra-adhd-stress-flyer/

Bemästra Stress på arbetsplatser – http://stressmedicin.se/projekt/bemastra-stress/bemastra-stress-pa-arbetsplatser/ och http://stressmedicin.se/tjanster/utbildning/bemastra-stress-for-alla-praktiskt-individuell-biofeedbackbaserad-grund-4-timmars-workshop/

Upplägget samma vi arbetat med sedan c 1991 men något annat ”serverat”.
Kanske också lägga till någon form av användare ”OICstress certifiering”?

 

Tacksam för synpunkter

BvS – 2018-04-08